Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
3 maart 2019
  • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

6 januari Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 6 januari 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen Psalm 62: 1 en 5 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

 

Groet en bemoediging

 

Genade zij u en vrede

van Hem, die is en die was en die komt,

en van Jezus Christus, de getrouwe getuige,

de eerstgeborene der doden

en de overste van de koningen der aarde.

Amen.

 

voorganger:       Onze hulp is in de naam van de Heer

allen                     die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger:       die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed

 

We zingen lied 274: 1 en 2 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’

 

De Tien Woorden als geloofsbelijdenis

 

Allen die leven in deze wereld

en uitzien naar Gods toekomst,

hoort naar de beloften van de God van Israël

en prijst zijn Naam in eeuwigheid:

Wij loven en wij danken U.

 

Ik ben de Eeuwige, jouw God;

Ik heb je uitgeleid uit het land Egypte,

uit het diensthuis vandaan.

Wij loven en wij danken U.

Dit mag er bij jou niet zijn:

andere goden voor Mijn aangezicht.

Maak je dus geen beeld of wat voor gestalte ook

van iets boven in de hemel of beneden op aarde

of van iets in het water onder de aarde:

daarvoor moet je niet buigen, die moet je niet dienen.

Want Ik, de Eeuwige, jouw God,

ben een God die alles opeist:

het zondenpatroon van de ouders

trek Ik na bij de kinderen

en bij het derde geslacht en bij het vierde geslacht

van wie Mij haten;

maar Ik bewijs mijn verbondenheid

aan het duizendste geslacht van wie Mij liefhebben

en mijn geboden onderhouden.

Wij loven en wij danken U.

Voer de Naam van de Eeuwige, jouw God,

niet als vlag voor een waan.

Want de Eeuwige laat niet ongestraft

wie Zijn Naam als vlag voert voor een waan.

Wij loven en wij danken U.

Onderhoud de dag van ophouden – dat je die apart stelt,

zoals de Eeuwige, jouw God, je bevolen heeft.

Zes dagen mag je dienen en bezig zijn met al je werk.

Maar de zevende dag is het: ophouden,

voor de Eeuwige, jouw God;

al je werk laten liggen: jij, je zoon, je dochter,

de man of vrouw in jouw dienst,

je os en je ezel en al je vee,

en de vreemdeling binnen jouw omgeving –

zodat de man en de vrouw in jouw dienst

kunnen rusten zoals jij.

Gedenk, dat jij zelf hebt moeten dienen

in het land Egypte,

en dat de Eeuwige jou daar vandaan heeft uitgeleid

met sterke hand en met uitgestrekte arm;

daarom heeft de Eeuwige, jouw God, je bevolen

om de dag van ophouden in acht te nemen.

Wij loven en wij danken U.

Houd je vader en moeder in ere,

zoals de Eeuwige, jouw God, je bevolen heeft –

opdat jouw dagen verlengd worden en het jou goed gaat

op de aardbodem die de Eeuwige, jouw God, je geeft.

Wij loven en wij danken U.

Vermoord niet.

Hoereer niet.

Steel niet.

Spreek je niet uit tegen je naaste als getuige van een waan.

Wij loven en wij danken U.

Begeer niet de vrouw van je naaste.

Zet je zinnen niet op het huis van je naaste,

niet op zijn akker,

niet op de man of vrouw in zijn dienst,

niet op zijn os of ezel –

nee op niets dat een plaats kreeg

in het leven van je naaste.

Wij loven en wij danken U.

 

Allen die leven in deze wereld

en uitzien naar Gods toekomst,

prijst zijn Naam in eeuwigheid.

 

Wij zingen lied 146c: 1 ‘Alles wat adem heeft love de Here’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Jesaja 60: 1-6

 

We zingen lied 315: 1 ‘Heb dank, o God van alle leven’

 

2e lezing Mattheüs 2: 1-12

 

We zingen lied 319: 1, 2 en 4 ‘Alles wat er staat geschreven’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 503: 1, 2 en 4 ‘ Wij staan aan een kribbe’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 912: 1, 2, 3 en 5 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’

 

Zegenfeedback_mix.png