Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
29 november 2018
  • Thema-avond over dementie | 29 november 2018 | 20:00 - 21:30

    Dorpshuis

     

2 december 2018
  • Ds. Hette Domburg | 2 december 2018 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk Schaarsbergen, eerste advent

     

25 november Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 25 november 2018

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur, Voorganger: ds H. Domburg

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 275: 1, 2 en 3 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

 

Groet en bemoediging

 

De cantorij zingt ‘Ik zoek U met gesloten ogen’:  1, 2 en 3

 

Gebed

 

De cantorij zingt ‘Ik zoek U met gesloten ogen’:  4, 5 en 6

 

Bij de opening van de Schrift

 

We zingen lied 317: 1 en 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

 

1e lezing Hebreeën 11: 1-2, 8, 11, 13-16, 23-25, 27

 

We zingen lied 321: 1 en 2 ‘Niet als een storm, als een vloed’

 

2e lezing Mattheüs 5: 1-12

 

We zingen lied 321: 4, 5 en 7

 

Overdenking

 

Muziek

 

Cantorij en gemeente zingen ‘Ga maar gerust’ (1 allen, 2 cantorij, 3 allen)

 

Inleiding op de gedachtenis

 

Cantorij en gemeente zingen lied 199: 1 en 2 ‘Koester de namen’ (cantorij refrein, cantorij couplet 1, allen refrein, cantorij couplet 2, allen refrein)

 

We noemen de namen van hen die zijn overleden

 

Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 199 het refrein

 

Ieder die een dierbare overledene wil gedenken mag een kaarsje aansteken en naar de gedachtenistafel brengen. (Er klinkt muziek.)

 

Cantorij en gemeente zingen lied 199: 1 (cantorij: couplet 1, gemeente: refrein)

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 416: 1, 2 en 4 ‘Ga met God’

 

Zegen

18 november, Kerkdienst

Kerkdienst 18 november, voorganger Ds M. Maan

helaas geen opname beschikbaar

– orgelspel

– welkom en mededelingen

– kaarsen worden ontstoken

– openingslied: 280: 1,2,3

– bemoediging en groet

– gebed

– glorialied: 216

– eerste lezing: Job 38: 1, 8 t/m 11 (door lector)

– lied: 513: 1,2

– tweede lezing: Marcus 4: 35 t/m 41 (door mij)

– lied: 513: 3,4

– overdenking

– lied 352: 1,2,5,6,7

– gebeden, afgewisseld met acclamatie 367e, stil gebed, onze vader

– inzameling gaven

– slotlied: 416: 1,2,3

– zegen, beantwoord met 416: 4

11 november Kerkdienst Schaarsbergen

 

 

ORDE VAN DIENST Schaarsbergen 11 november

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen; ter beoordeling van de organist

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  25 a (staande)

 

Bemoediging en groet (gesproken of gezongen, staande)

Wij zijn hier bij elkaar in de naam van de Eeuwige, ………

. …………….Gezegend met vrede!

A: AMEN

 

Lied van de zondag 568a (inleiding thema en zingen ‘ubi caritas: waar liefde woont’)

 

Gebed

 

Lied 103 e met gesproken tekst.

zingen/zeggen  gloria 103e als volgt:

A: zingen  103 e 1x; tekst 1 gesproken AvV

A: zingen 1x 103 e; tekst 2 gesproken AvV

A: zingen 1x 103 e; tekst 3 en 4 gesproken AvV

A: AMEN

 

geen Kinderkerk deze zondag

 

Eerste lezing Zacharja 8: 1-8; 20-23

zingen  756: 1, 2, 4 en 6

 

Tweede lezing 2e lezing Marcus  8: 22-26

zingen 339 a

 

Overweging

 

Moment van stilte,

lied 925

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 416 (staande)

 

Heenzending

Zegen gesproken (beantwoord met gezongen amen, amen amen)

 

 

4 november Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 4 november 2018

Oogstdienst & gezinsdienst

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Stilte

Kinderen brengen een deel van de oogst binnen en stallen deze uit vóór in de kerk

 

Kinderen steken de kaarsen aan

 

Mededelingen

 

Intochtslied ‘Een woning die zo ruim is’: 1, 2, 3 en 4

 

Groet en bemoediging

 

Gebed

 

We zingen ‘O God van al wat leeft, vergeef’: 1, 4 en 5

 

Iets over mieren en luiaards

 

1e lezing Spreuken 6: 6-11

 

We zingen ‘Er komen andere tijden’: 1, 2 en 3

 

Iets over zaaien en oogsten en wat daartussen zit

 

2e lezing Markus 4:26-34

 

We zingen lied 716: 1, 2 en 3 ‘Zaaien, maaien, oogsten’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen ‘Maak heel mijn leven tot een lied’: 1, 2, 3, 6 en 7

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

 

lied 1006, ‘Onze Vader in de hemel’

 

Toelichting bij de najaarsactie voor Inloophuis St. Marten in Arnhem.

Gastvrouw Marie Noëlle zal samen met voorzitter Pieter Jan Veenstra iets vertellen.

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen ‘Behoed en bewaar jij ons lieve God’: 1, 3 en 4

 

Zegen

Kerkdienst Schaarsbergen 28 oktober

Zondag 28 oktober 2018

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 314: 1 en 2 ‘Here Jezus om uw woord’

 

Groet en bemoediging

 

V            Genade en vrede, voor u, voor jou,

van God, onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer.

 

V            Onze hulp is in de Naam van de Heer

G            die hemel en aarde gemaakt heeft

V            die trouw is tot in eeuwigheid

G            en niet loslaat het werk van Zijn handen

Amen.

 

We zingen lied 314:3

 

Gebed om ontferming

intenties van 12 tellen

met gezongen Kyrië: lied 301e

 

Inleiding op de lezingen

 

1e lezing Jesaja 59: 9-15a

 

We zingen lied 139d Heel het duister is vol van luister (1 x cantorij, 2 x allen)

 

1e lezing (vervolg) Jesaja 59: 15b-21

 

We zingen lied 117d Laudate omnes gentes (1x cantorij, 2 x allen)

 

2e lezing Marcus 10:46-52

 

We zingen lied 103e Bless the Lord my Soul (1x cantorij, 2x allen)

 

Overdenking

 

Muziek

 

De tafel wordt gereed gemaakt

 

We zingen lied 385, ‘De tafel van samen’: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Inleiding

 

Voorbede en stil gebed

 

 

Nodiging

 

Vredegroet

V            de vrede van de Heer zij altijd met u

G            en met uw geest

 

V            geeft elkaar een teken van vrede

 

Inzameling  van de gaven

 

Gebed over de gaven

 

Gezongen Tafelgebed lied 403c ‘Danken wij de goede God’

Afwisselend gesproken door de voorganger, gezongen door cantorij en allen (refrein).

 

Afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’

Lied 369b ‘Onze Vader in de hemel’

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Vg:         Komt nu, want alle dingen zijn gereed

 

Tijdens het delen van brood en wijn klinkt muziek.

 

Dankgebed

 

Slotlied ‘Als ik jou  bij name roep’: 1 cantorij, 2, 3 en 5 allen

 

Zegen