Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

17 februari Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 17 februari 2019

Viering van het Heilig Avondmaal

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

Ds. Hette Domburg

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 281: 1, 2, 3 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

 

Groet en bemoediging

 

We zingen lied 281: 9 en 10

 

Drempelgebed met gezongen responsie 367b ‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons’

 

We zingen lied 146c: 1, 2 en 6 ‘Alles wat adem heeft love de Here’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Ester 7:1 t/m 7

 

We zingen lied 738: 1 en 2 ‘Kom zing het lied van Eva’

 

2e lezing Ester 7:8 t/m 8:2

 

We zingen lied 738: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

De tafel wordt gereed gemaakt

 

We zingen lied 388: 1, 4 en 5 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Inleiding

 

Mededeling van overlijden

 

We zingen lied 511: 5 en 7 ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’

 

Voorbede en stil gebed

 

Nodiging

 

Vredegroet

 

Inzameling van de gaven

               1e collecte: voor Ethiopië, Werelddiaconaat

               2e collecte: voor de kerk

 

Gebed over de gaven

 

Tafelgebed lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’

 

Lied 369b ‘Onze Vader’

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Dankgebed

 

Slotlied 362: 1 en 2 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

 

Zegen

10 februari Kerkdienst Schaarsbergen

 

Liturgie voor zondag 10 februari in Schaarsbergen

Ds. Ingrid Lodewijk

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied lied 612:1

 

Bemoediging en groet (gesproken)

v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

g Die hemel en aarde gemaakt heeft

v Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g en het werk van Zijn handen nooit in de steek laat.

v De Eeuwige zij met u

g ook met u zij de Eeuwige.

a Amen.

 

Wij zingen lied 612:2

 

Gebed

 

Wij zingen lied 612:3

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing: Jesaja 6:1-8  Mw. Ineke Antuma

 

Wij zingen: lied 138:1,4 (Psalm van de zondag)

 

Tweede lezing: Lucas 5:11

 

Wij zingen lied 532

 

Overweging

 

Muziek

 

Wij zingen lied 833 3x Nederlandse tekst

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een lied 367e

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied lied 531:1,3

 

Heenzending

 

Zegen gezongen ‘Amen’

3 februari kerkdienst Schaarsbergen

 

 

Zondag 3 februari 2019

ZONDAG WERELDDIACONAAT

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied ‘Een woning die zo ruim is’:  1 en 2

 

Groet en bemoediging

 

Vrede en genade –

alles wat het leven goed maakt –

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus.

 

V            Onze hulp is de Naam van de Heer

G            Die hemel en aarde gemaakt heeft

V            Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G            En niet loslaat wat Zijn hand begon.

 

Drempelgebed

 

We zingen het lied ‘Een woning die zo ruim is’: 3, 4 en 5

 

Kyriëgebed

afgewisseld met gezongen ‘Kyrië’ (lied 367d)

 

We zingen het lied ‘Om de mensen, godverlaten’: 1, 2, 4 en 5

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Ester 4: 1-9

 

We zingen lied 738: 1 en 2 ‘Kom zing het lied van Eva’

 

2e lezing Ester 4:10-17

 

We zingen lied 738: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 802: 1, 4, 5 en 6 ‘Door de wereld gaat een woord’

 

Gedicht : ‘Ik wil als het water zijn’

 

Dankgebed en voorbeden

afgewisseld met gezongen ‘Houd mij in leven’ (lied 368d)

 

Stil gebed …

 

… gezongen Onze Vader : lied 369b

 

INFO WERELDDIACONAAT COLLECTE

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: Kerkinactie – Bangladesh

2e collecte: kerkelijke gemeenschap

bij de uitgang: onderhoud gebouwen en terreinen

 

OVERHANDIGING OPBRENGST NAJAARSACTIE INLOOPHUIS ST. MARTEN

 

We zingen het lied ‘De vrede van de Heer’ (Behoed en bewaar jij ons lieve God) : 1, 3 en 4

 

Zegen

 

27 januari kerkdienst Schaarsbergen

 

ORDE VAN DIENST

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied Lied 276: 1, 2 Zomaar een dak boven wat hoofden

 

Bemoediging en groet

v: Onze hulp komt van God

g: Schepper van  alle leven

    De Eeuwige die naar ons omziet

v: Hij geeft ons kracht om telkens weer op te staan

g: Hij wil ons bemoedigen met zijn  Geest en nabijheid.         

 

v: Goedheid en vrede  is met jullie van God, onze Vader

    en van Jezus Christus, zijn Zoon en onze broeder,

    en van Gods Geest

a:  Amen

                   

Lied van de zondag Lied 213: 1, 2 Morgenglans der eeuwigheid

 

Gebed

 

Lied: 657: 1, 2 Zolang wij ademhalen

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing Jesaja 42: 1 en 5 – 8

 

Muziek

 

Tweede lezing Lucas 4: 14 – 21

 

Lied 767: 1, 2, 3 De toekomst van de Heer is daar

 

Overweging

 

Lied 321: 1, 2, 3, 4 Niet als een storm, als een vloed

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie: lied 568a Ubi caritas

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 362: 1, 2, Hij die gesproken heeft

 

Heenzending

 

Zegen gesproken, dan beantwoord met gezongen amen, amen amen

20 januari Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 20 januari

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Oefenen van lied 738 ‘Kom zing het lied van Eva’

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 84: 1, 3 en 5 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed

 

Lied 283: 1, 2 en 4 ‘ In de veelheid van geluiden’

 

Kyriëgebed

 

We zingen lied 322: 1 en 2 ‘Die chaos schiep tot mensenland’

 

Inleiding op de Schriftlezingen

 

1e lezing Ester 2: 1-11

 

We zingen lied 738: 1 en 2 ‘Kom zing het lied van Eva’

 

2e lezing Ester 2: 12-17

 

We zingen lied 738: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied  1001: 1, 2 en 3 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 423: 1, 2 en 3 ‘Nu wij uiteengaan’

 

Zegen