Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Laatste Nieuws
Agenda
1 september 2019
  • Ds. Hette Domburg | 1 september 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

1 september ds H Domburg

 

 

Zondag  1 september 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 216: 1, 2 en 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

 

Groet en bemoediging

 

V            Genade en vrede

voor u, voor jou

van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.

 

V            Onze hulp is in de Naam van de Heer

A            die hemel en aarde gemaakt heeft

V            die trouw is in eeuwigheid

A            en niet loslaat het werk van zijn handen.

 

Gebed met responsie 367b ‘Heer onze Heer, ontferm U over ons’

 

We zingen lied 283: 1, 4 en 5 ‘In de veelheid van geluiden’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Lukas 14: 1 en 7 t/m 14

 

We zingen lied 317: 1 en 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

 

2e lezing Romeinen 12: 1-8. 10. 16-17

 

We zingen lied 317: 3

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 970: 1, 3 en 5 ‘Vlammen zijn er vele’

 

Aftreden van ouderling Dick van Ouwerkerk

 

We zingen Psalm 90: 8

 

  • Dankwoord van Dick

 

  • Woord van dank namens de Kerkenraad

 

Afkondiging van overlijden

 

We zingen lied 601: 1 en 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 422: 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’

 

Zegen

25 augustus Ds. B. Bomer

 

Zondag 25 juli 2019 in de kerk van Schaarsbergen

 

orgelspel

welkom en mededelingen

aansteken van de kaarsen

openingslied: liedboek 280 vs 1, 2, 3 en 4

bemoediging en groet

zondagslied: liedboek 280 vs 5, 6 en 7

gebed om ontferming

Na de woorden: “zo bidden wij samen” : liedboek 299 j vs 1 en 2

 

glorialied: liedboek 713 vs 1, 2 en 3

 

eerste schriftlezing:  2 Kronieken 6 vs 12 en vs 18-21

 

lied: liedboek 322 vs 1, 2 en 3

 

tweede schriftlezing: Johannes 1 vs 1 – 5 en vs 14, Johannes 20 vs 30 – 31 en Johannes 21 vs 24 – 25

 

lied: liedboek 339 F

 

verkondiging

 

meditatief moment/ orgelspel

 

lied: Liedboek 513 vs 1, 2, 3 en 4

 

gebeden – voorbeden – stilgebed – Onze Vader

 

inzameling der gaven

 

slotlied: Liedboek 425

 

zegen en gezongen “amen”

 

orgelspel

11 augustus Ds. H. Domburg

 

Zondag 11 augustus 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Oefenen van lied 368g en lied 772

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 272: 1 en 2 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’

 

Groet en bemoediging

 

Onze hulp is de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die gezegd heeft: Ik zal er zijn

Hij laat ons niet los, in eeuwigheid.

 

De liefde en vrede van God

zij met u allen

Amen

 

We zingen lied 272: 4

 

Kyriëgebed met gezongen acclamatie 368g: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

 

We zingen lied 217: 1, 3 en 4 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

 

Waar het over gaat

 

We zingen lied 772: 1 en 2 ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’

 

1e lezing Jesaja 65: 17-25

 

We zingen lied 772: 3 en 4

 

2e lezing Lucas 12: 29-40

 

We zingen lied 1005: 1 en 2 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 1005: 4 en 5

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: diaconie, een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. (Kerk in Actie)

2e collecte: kerk

uitgang: onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen lied 418: 1, 2 en 3 ‘God, schenk ons de kracht’

 

Zegen

4 augustus 2019 Ds W in t Hout

 

ORDE VAN DIENST

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  (staande)    Lied 280: 1 , 3 , 5 

 

Drempelgebed, bemoediging en groet

 

Drempelgebed

Heer, hier zijn wij,

wij mensen op de drempel van Uw huis,

wij komen met onze verhalen van lief en leed.

Keer U om naar ons toe,

en maak bij ons plaats voor U.

Doe ons weer leven met hart en ziel!

Laat ons, o Heer, Uw liefde zien

en geef ons uw heil.

Amen.

 

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die ons mensen eeuwig trouw blijft

die het werk van zijn handen niet opgeeft.

 

Groet

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

 

 

 

Lied van de zondag          Psalm 107: 1

 

Gebed    (na elke intentie van het kyrië zingen we het refrein van Lied  547)

 

Lied        (na een inleidende zin zingen we als Glorialied Lied 864: 5)

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Schriftlezing                    Psalm 107

 

Lied                                  Psalm 107: 5 , 7

 

Lied    (acclamatie)         Lied    339a     

 

Overweging

 

Moment van muziek

 

Lied                                  Lied 362: 1 , 2 , 3

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie, graag dat wat u gewend bent!

 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande)             Lied 416: 1 , 2 , 3 , 4

 

Heenzending

 

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen)  

 

Kerkdienst 7 juli Ds. A van Veen

ORDE VAN DIENST 7 juli 2019 Schaarsbergen, Ds A. van veen

 

Orgelspel (we worden stil)

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Openingslied  276 : 1 en 2(staande)

Bemoediging en groet (gesproken, staande)

moment van stilte

V:

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,

waar wij met eerbied en ontzag

zijn heiligheid begroeten op deze dag

A: Dank U God, dat U er voor ons bent

 

V:

Hier mogen wij  elkaar als mens ontmoeten

en allen samen, groot en klein

als heiligen begroeten zoals wij zijn

A: Fijn dat u/jij er bent

( we kijken om ons heen en groeten elkaar)

 

V: de Eeuwige, onze God is daar waar liefde is,

zijn trouw kent geen einde,

Hij houdt ons vast en komt ons tegemoet met zijn genade en vrede

A : AMEN

 

Lied 287: 1

 

Gebed

Lied 704: 3, glorialied

 

Inleiding Lezingen

 

zingen 287: 2

 

Eerste lezing Jesaja 35: 1-10 (lector)

 

lied 984: 1, 4 en 5

 

Tweede lezing Marcus 7: 31-37

 

lied 534: 1 en 4

 

Overweging

 

lied 978: 1 en 4

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden l beantwoord met een gezongen acclamatie 367k

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 422 (staande)

 

Heenzending

 

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen) of gezongen

 

feedback_mix.png