Kerkdienst 7 juli Ds. A van Veen

ORDE VAN DIENST 7 juli 2019 Schaarsbergen, Ds A. van veen

 

Orgelspel (we worden stil)

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Openingslied 276 : 1 en 2(staande)

Bemoediging en groet (gesproken, staande)

moment van stilte

V:

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,

waar wij met eerbied en ontzag

zijn heiligheid begroeten op deze dag

A: Dank U God, dat U er voor ons bent

 

V:

Hier mogen wij  elkaar als mens ontmoeten

en allen samen, groot en klein

als heiligen begroeten zoals wij zijn

A: Fijn dat u/jij er bent

( we kijken om ons heen en groeten elkaar)

 

V: de Eeuwige, onze God is daar waar liefde is,

zijn trouw kent geen einde,

Hij houdt ons vast en komt ons tegemoet met zijn genade en vrede

A : AMEN

 

Lied 287: 1

 

Gebed

Lied 704: 3, glorialied

 

Inleiding Lezingen

 

zingen 287: 2

 

Eerste lezing Jesaja 35: 1-10 (lector)

 

lied 984: 1, 4 en 5

 

Tweede lezing Marcus 7: 31-37

 

lied 534: 1 en 4

 

Overweging

 

lied 978: 1 en 4

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden l beantwoord met een gezongen acclamatie 367k

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 422 (staande)

 

Heenzending

 

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen) of gezongen

 feedback_mix.png