Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
3 maart 2019
  • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

Kerkdienst Schaarsbergen 28 oktober

Zondag 28 oktober 2018

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 314: 1 en 2 ‘Here Jezus om uw woord’

 

Groet en bemoediging

 

V            Genade en vrede, voor u, voor jou,

van God, onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer.

 

V            Onze hulp is in de Naam van de Heer

G            die hemel en aarde gemaakt heeft

V            die trouw is tot in eeuwigheid

G            en niet loslaat het werk van Zijn handen

Amen.

 

We zingen lied 314:3

 

Gebed om ontferming

intenties van 12 tellen

met gezongen Kyrië: lied 301e

 

Inleiding op de lezingen

 

1e lezing Jesaja 59: 9-15a

 

We zingen lied 139d Heel het duister is vol van luister (1 x cantorij, 2 x allen)

 

1e lezing (vervolg) Jesaja 59: 15b-21

 

We zingen lied 117d Laudate omnes gentes (1x cantorij, 2 x allen)

 

2e lezing Marcus 10:46-52

 

We zingen lied 103e Bless the Lord my Soul (1x cantorij, 2x allen)

 

Overdenking

 

Muziek

 

De tafel wordt gereed gemaakt

 

We zingen lied 385, ‘De tafel van samen’: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Inleiding

 

Voorbede en stil gebed

 

 

Nodiging

 

Vredegroet

V            de vrede van de Heer zij altijd met u

G            en met uw geest

 

V            geeft elkaar een teken van vrede

 

Inzameling  van de gaven

 

Gebed over de gaven

 

Gezongen Tafelgebed lied 403c ‘Danken wij de goede God’

Afwisselend gesproken door de voorganger, gezongen door cantorij en allen (refrein).

 

Afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’

Lied 369b ‘Onze Vader in de hemel’

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Vg:         Komt nu, want alle dingen zijn gereed

 

Tijdens het delen van brood en wijn klinkt muziek.

 

Dankgebed

 

Slotlied ‘Als ik jou  bij name roep’: 1 cantorij, 2, 3 en 5 allen

 

Zegen

 

 feedback_mix.png