Previous slide
Next slide

5 januari – Ds de Bruin

 

 

Liturgie PKN Schaarsbergen.

Eerste zondag van het nieuwe jaar 2020

05 januari 2020  10:00-11:00 uur

Adres: Kemperbergerweg 800 – Arnhem / Schaarsbergen

 

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • De kaarsen worden ontstoken
 • We zingen staande het Openingslied (liedboek 885)

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

 

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

 

Refrein:

 

 • Bemoediging en groet

 

 • Lied van de zondag samen zingen (liedboek 216)

Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingen de vogels, geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

Dauw op de aarde zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet het is goed.

 

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

 • Gebed

 

 • (F)luisterlied opwekking 755 (tot 1:33)

https://www.youtube.com/watch?v=Y6oTCOQHcXI

 

 • Schriftlezing uit Jesaja 60:1-6 uit Nieuwe Bijbel Vertaling door Jeske Alblas (lector)

1Sta op en schitter, je licht is gekomen,

over jou schijnt de luister van de HEER.

2Duisternis bedekt de aarde

en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,

zijn luister is boven jou zichtbaar.

3Volken laten zich leiden door jouw licht,

koningen door de glans van je schijnsel.

4Open je ogen, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe;

je zonen komen van ver,

je dochters worden op de heup gedragen.

5Je zult stralen van vreugde als je het ziet,

je ​hart​ zal van blijdschap overslaan.

De schatten van de zee zullen je toevallen,

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

6Een vloed van ​kamelen​ zal je land overspoelen,

jonge ​kamelen​ uit Midjan en Efa.

Uit Seba komen ze in groten getale,

beladen met ​wierook​ en goud.

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

 

 

 • Vervolg (f)luisterlied opwekking 755 (tot 2:49)

 

 • Verhaal uit Matteus 2:1-12 Bijbel in gewone taal

Jezus​ werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. ​Herodes​ was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van ​Jezus​ kwamen er ​wijze mannen​ in ​Jeruzalem​ aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. 2Ze vroegen aan de mensen in ​Jeruzalem: ‘Waar is de ​koning​ van de ​Joden​ die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe ​koning​ te eren.’3Toen ​koning​ Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in ​Jeruzalem​ schrokken. 4Herodes liet alle ​priesters​ en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de ​messias​ geboren worden?’ 5Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de ​heilige​ boeken. Daar staat: 6«Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een ​herder​ voor zijn schapen zorgt.»’ 7Toen liet Herodes de ​wijze mannen​ in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. 8Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het ​kind​ precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.’ 9-10Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. 11De ​wijze mannen​ gingen naar binnen. Daar zagen ze het ​kind​ bij zijn moeder ​Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, ​wierook​ en ​mirre. 12’s Nachts kregen de ​wijze mannen​ een ​droom. In de ​droom​ zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

 

 • Vervolg (F)luisterlied opwekking 755

https://www.youtube.com/watch?v=Y6oTCOQHcXI

 

 • Overweging

 

 • Samen Zingen: liedboek 512:1,4,5
 • O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in ‘t oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;

 

4            Al wat ik doe, al wat ik wil,

het is te zwak, te koud,

maar sterk en vurig wordt de ziel

wanneer zij U aanschouwt.

 

5            Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,

een zon diep in de nacht,

roep ik uw nadering reeds uit

omdat ik U verwacht.

 

 

 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Het oecumenisch Onze Vader

 

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

 

 • Inzameling van de Gaven (orgelspel vrij naar keuze)
 • We zingen staande het Slotlied (Liedboek 913)

Wat de toekomst brengen moge,

Mij geleidt des Heeren hand;

moedig sla ik dus de oogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig kalmen moed!

 

Heer, ik wil Uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft gelooven,

ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij Uw wegen duister,

zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom!

 

Laat mij niet mijn lot beslissen:

zoo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len,

dat alleen den weg niet vindt:

neem mijn hand in Uwe handen

en geleid mij als een kind.

 

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand

loop ik met gesloten oogen

naar het onbekende land.

 

 • Heenzending & Zegening

(naar:’de zegen van St. Patrick”)

 

De Heer zij voor u

om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u

om u in de armen te sluiten en

te beschermen tegen gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter u

om u te bewaren voor gemene

aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u

om u op te vangen als u dreigt te vallen

De Heer zij in u

om u te troosten als u verdrietig bent.

De Heer zij om u heen

om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u

om u te zegenen.

Moge God zich over u ontfermen.

nu en altijd.

 

Amen, Amen, Amen

 

 • Ter afronding – Luisterlied “Amen”

 

Ondertussen verlaat de predikant het liturgisch centrum om zijn plaats in te nemen bij de uitgang om een ieder persoonlijk de hand te schudden.

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud