Previous slide
Next slide

Anbi Status Kerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Schaarsbergen
Telefoon nummer: 026-4450581
RSIN/Fiscaal nummer: Kerk: 002620510
Diaconie: 824138466
Website adres: https://www.dorpskerkschaarsbergen.nl/kerk
E-mail: fred.bosman@dorpskerkschaarsbergen.nl
Adres: Kemperbergerweg 800
Postcode: 6816RX
Plaats: Arnhem
KvK-nummer 76555976

De Protestantse Gemeente te Schaarsbergen is een positief ingestelde actieve geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Gevoed door het woord van God vormen wij een hechte en open geloofsgemeenschap. Wij willen op een eigentijdse manier groeien in zorg voor elkaar als gemeenteleden, voor de plaatselijke gemeenschap en voor de wereld daaromheen

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Schaarsbergen.

B: Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit vier leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van diakenen, met vier leden, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de diakonale taak van de gemeente. Diaconaat zou je kunnen omschrijven als de handen en voeten van de gemeente van Christus in deze wereld. Dat betekent zorg voor mensen dichtbij en ver weg.

‘Binnen’ onze gemeente bestaat die zorg uit de autodienst, de cd’s met opnamen van de kerkdiensten, de bloemendienst, de taken tijdens de kerkdienst bij het collecteren, bij de oogstdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Buiten de gemeente zorgen we voor financiële ondersteuning. In het najaar wordt er altijd een actie voor een goed doel met een maatschappelijk breed draagvlak ‘dicht bij huis’ georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse momenten geld ingezameld voor doelen ‘verder weg’. De diaconie wordt daarin bijgestaan door de Werkgroep Werelddiaconaat, die jaarlijks door middel van een voorjaarsactie en o.a. de boekenverkoop op Koninginnedag, geld werft ter ondersteuning van een diaconaal project wereldwijd. Ook wordt een bijdrage geleverd aan noodhulpacties. De diaconie is verder actief betrokken bij Stichting Kruispunt waar door kookgroepen vanuit onze gemeente voor dak- en thuislozen in Arnhem wordt gekookt.

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

beleidsplan 2020-2025

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2023. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Opbrengsten en baten Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken 58400 63357 74914
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 30 10
Bijdragen van leden en anderen 98000 91633 82295
Totaal baten (A) 156400 155020 157219
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 43575 35227 30701
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 3925 25818 8878
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 0 500 1000
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 75500 33868 59681
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 6750 6134 3844
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6050 5792 5020
Salarissen en vergoedingen 7300 6818 5798
Kosten beheer, administratie en archief 7800 7025 7655
Rentelasten/bankkosten 500 608 454
Totaal lasten (A) 151400 121790 123031
Operationeel resultaat (A) 5000 33230 34188
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0 243548 -52691
Incidentele lasten 0 -3537
Incidentele baten en lasten (B) 0 240011 -52691
Resultaat verslagjaar (A+B) 5000 273241 -18503
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 66000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -282548 -23309
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 -282548 42691
Resultaat naar algemene reserve (D) 5000 -9307 24188

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie

Opbrengsten en baten Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1 1
Bijdragen van leden en anderen 15000 19126 14795
Totaal baten A 15000 19127 14796
Uitgaven en kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 25 0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 800 938 767
Rentelasten/bankkosten 150 139 144
Diaconaal werk plaatselijk 3000 9089 4825
Diaconaal werk regionaal/landelijk 2000 1688 1385
Diaconaal werk wereldwijd 9000 7700 9856
Totaal lasten A 14950 19579 16977
Operationeel resultaat (A) 50 -452 -2181
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B) 50 -452 -2181
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
Resultaat naar Algemene reserve (D) 50 -452 -2181

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen