8 maart – Ds W. van de Kooij

Liturgie 8 maart 2020 Schaarsbergen

T h e m a :  Verstaan wij wat we lezen ?
Orgelspel
Welkom en mededelingen
aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 280: 1, 3 en 4
Stil gebed – bemoediging en groet

Zingen: Lied 280: 5

Woorden die richting geven aan ons leven
Zingen: gezang 174: 2 en 3  (woorden uit het oude gezangenboek 1973)

Gebed
     inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing: Exodus 4: 18-31          
Zingen: psalm 139: 6 en 14
Schriftlezing: Lukas 22: 41-44

Overdenking:  “ Verstaan wij wat we lezen? ”

Moment van stilte / meditatief orgelspel

Zingen: gezang 487: 1 (uit gezangenboek 1973) + 2 coupletten van A.F.Troost
2.Zoals een klauw, een ijzersterke tang,
zo is de angst, ijskoud en ongenadig,
een beest, een geest, een spookbeeld nachtenlang.
Hoe anders U, o God, hoe warm, weldadig
zegt mij uw stem: mijn kind, wees maar niet bang,
Ik maak het licht, sta op, wees weer reisvaardig.

3.Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht,
vraagt Gij mij om het weer met U te wagen.
Mijn God, eens moet ik door de langste nacht,
wil mij dan slapend in uw armen dragen.

Dankgebed, voorbeden,  gez. bidden van Het Onze Vader
Collecte

Slotlied: Ga dan op weg  (mel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere; lied 868)
Zegen
Als  “amen”   Lied 415:3
Orgelspel

Slotlied  Ga dan op weg  (mel; Lied 868)
1.Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

2.Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen.
Geen angsten meer, wij zijn bevrijd door de Heer.
Wij gaan dat vieren met velen.

3.Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen.
Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.
Houd op het licht, samen je ogen gericht,
dan zal nieuw vergezicht stralen.

 

1 maart 2020 – Ds R. Heins

Dorpskerk Schaarsbergen

 1e zondag van de veertigdagentijd

voorganger: ds. Ronald Heins

organist: Michiel Vanhoecke

lector: Karianne Hulshof

ouderling van dienst: Niels van Hunen

koster: Mark Alblas

Orgelspel (we worden stil)

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

 

 

Opening

 

Openingslied 217 : 1, 2, 3, 4   De dag gaat open voor het woord des Heren

 

 

Bemoediging en groet

 

 

Psalm van de zondag:

            enkele woorden uit psalm 91

            Lied 91a  Wie in de schaduw Gods mag wonen

 

 

Gebed  met 301k als acclamatie (I: voorganger; II: allen)

  

Lied 536  Alles wat over ons geschreven is

Rondom het Woord

 

Eerste lezing   Exodus 3:1-18

 

Lied 527   Uit uw hemel zonder grenzen

 

 

Tweede lezing   Matteüs 4:1-11

 

Lied 538   Een mens te zijn op aarde

 

 

Overweging

 

 

Moment van stilte, muzikale meditatie

 

Wees de grond onder mijn voeten  (tekst: Reinier Kleijer)

  1. Wees de stem in onze stilte

en het oor dat ons verstaat ;

wees de warmte als de kilte

onze liefde sterven laat;

en geef steeds betekenis

Aan de vraag wat leven is.

 

  1. Wees de ziel van mijn gedachten,

wees de drijfveer van mijn hand.

Breng het rijk dat wij verwachten

mede door ons doen tot stand.

Inspireer ons dag aan dag

met uw Geest en geef ons kracht

 

  1. Wees de zekerheid als twijfel

ons verlamt tot op het bot.

Laat in ons het inzicht rijpen

van wat mensen noemen: ‘God’,

en zaai twijfel in mijn geest

als ik U te zeker weet.

 

 

Gebeden en gaven

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

gezongen acclamatie 368 d

 

 

 

 

 

 

 

Inzameling van de gaven

 

 

Slotlied 418  God, schenk ons de kracht

 

 

Zegen

beantwoord met gezongen amen, amen amen

23 februari – Ds H. Domburg

 

 

Zondag 23 februari 2020

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek – Mededelingen – Aansteken van de kaarsen

 

Stilte

 

Aanvangslied 276: 1 en 3 ‘Zomaar een dak’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed en Kyrië met gezongen responsie

Lied 367e ‘Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons’

 

Psalm 107: 1 en 4 ‘Gods goedheid houdt ons staande’

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

1e Schriftlezing Exodus 2: 11-25

 

Lied 319: 1 en 2 ‘Alles wat er staat geschreven’

 

2e Schriftlezing Hebreeën 11: 1-2.13 en 23-27

 

De cantorij zingt ‘Nog voor wij woorden hebben’ 1, 2 en 3

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 342: 1-5 en Amen ‘In God de Vader op zijn troon’

tijdens het zingen wordt de tafel gereed gemaakt

 

Voorbeden  – Stil gebed

 

Nodiging

 

Vredegroet

 

v             De vrede van de Heer zij altijd met u.

a             En met uw geest.

 

v             Geeft elkaar een teken van vrede.

 

Presentatie Moldovan Christian Aid – het voorjaarsproject

 

Inzameling van de gaven

  1. MCA Moldavië, voorjaarsproject
  2. Kerkelijke gemeente

 

Gebed over de gaven

 

Lied 403d – Tafelgebed ‘Die wij kennen als een vader’, (de cantorij zingt het refrein)

 

Lied 369b ‘Onze Vader in de hemel’

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

De cantorij zingt ‘Nu het brood gebroken is’ 1 en 2

 

Gebed na de maaltijd

 

Slotlied Psalm 103: 1 en 2 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

 

Zending en zegen

 

16 februari – Ds H. Domburg

 

Zondag 16 februari 2020

6e zondag na Epifanie

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 283: 1, 2 en 5 ‘In de veelheid van geluiden’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed

 

We zingen lied 67: 1 en 3 ‘God zij ons gunstig en genadig’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Exodus 2: 1-10

 

We zingen lied 322: 1 ‘Die chaos schiep tot mensenland’

 

2e lezing Hebreeën 11: 1-2

 

We zingen lied 322: 2 en 3

 

Overdenking

 

Muziek

 

Werkgroep Duurzaamheid en de Groene Kerk…

 

We zingen lied

 

Afkondiging van overlijden

 

We zingen: ‘Ga maar gerust’, couplet 1 en 3

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied

 

Zegen

9 februari – Ds. I. van Middendorp

Schaarsbergen – dienst  op 9 februari – 10.00 uur
Ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld

Welkom (ouderling)

We zingen (staande):  Uit liturgische gezangen, lied 138 vers 1 en 2
(het is een bekend lied van Huub Oosterhuis)

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud  (vs. 1)

Om water voor de zee te zijn (vs. 2)

Votum en groet (voorganger en gemeente)

Onze hulp is de Naam van de levende God
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
EN DE ZEE, EN AL WAT IS
die onze dragende grond is
ons levenslicht en levensadem.

Genade en vrede van God
en van Jezus Christus
AMEN

We zingen: Hetzelfde lied, vers 3:  Om oud en wijs als licht te zijn

Inleiding

Gebed

We zingen:  Psalm 42 vers 1, 3 en 7    – evenals een moede hinde

Inleiding bij de lezing van Exodus 1

We lezen:  Exodus 1 (lector)

We zingen: Lied 701 vers 1 en 2   – zij zit als een vogel

We lezen:  Matteüs 5 vers 13 – 16

We zingen:  Lied 833 (3x)   – neem mij aan zoals ik ben

Overweging

Orgelspel

We zingen: Lied 534 vs. 1, 2, 3 en 4   – Hij die de blinden eer liet zien

Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader.

Collecten 

We zingen (staande): Lied 993 alle 7 verzen  – Samen op de aarde

Zegen  – gemeente zingt AMEN